-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

اثبات كنيد كه كمال نهائي انسان تنها در سايه ارتباط و قرب به خداي متعال حاصل مي شود ؟
از نـظـر وحـي و بيانات قرآني و سخنان اهلبيت عصمت و طهارت (س ) , جاي ترديدي نيست كه كـمال نهائي انسان , مرتبه اي است از وجود وي كه با تعبير قرب الهي به آن اشاره مي شود و آثار آن نعمتهاي ابدي و رضوان الهي است كه در عالم آخرت ظاهرمي گردد و راه كلي آن خداپرستي و تقوي است كه همه شئون زندگي فردي و اجتماعي رادربر مي گيرد . و امـا از نـظـر عقلي : انسان بالفطره خواهان كمال نامحدود است كه علم و قدرت ازمظاهر آن به شمار مي رود و رسيدن به چنين كمالي است كه موجب لذت نامحدود و سعادت پايدار مي گردد و هـنـگـامـي , چنين كمالي براي انسان ميسر خواهد بود كه با منبع نامحدود علم و قدرت و كمال مطلق ( خداي متعال ) ارتباط پيدا كند و همين ارتباطاست كه به نام قرب ناميده مي شود , پس كـمـال حقيقي انسان كه هدف آفرينش اوست , در سايه ارتباط و عبوديت و قرب به خداي متعال حـاصـل مي شود و انساني كه نازلترين مرتبه اين كمال يعني ضعيفترين مرتبه ايمان را هم نداشته بـاشـد , هـمـان درخـتـي اسـت كه هنوز به بار ننشسته و نوبر آن هم به دست نيامده است و اگر چـنـيـن درخـتـي در اثـر آفـت زدگـي , اسـتعداد ميوه دادن را از دست بدهد از درختان بي ثمر هم پست تر خواهد بود . پـس اهميت نقش ايمان در كمال و سعادت انسان , بدين جهت است كه ويژگي اصلي روح انسان , ارتباط آگاهانه و اختياري با خداي متعال است و بدون آن , از كمال لايق وآثار آن محروم مي شود و بـه ديـگـر سـخن : انسانيتش به فعليت نمي رسد و در صورتي كه با سوء اختيار , چنين استعداد والايي را از بين ببرد , بزرگترين ستم را بر خويش روا داشته و مستوجب عقوبت ابدي خواهد شد و قرآن كريم چنين فرموده است :ان شر الدواب عند اللّه الذين كفروا فهم لا يومنون . ( انـفـال / 55 ) تـحـقيقابدترين جنبندگان نزد خداي متعال كساني هستند كه كفر ورزيده اند و ايمان نمي آورند . حاصل آنكه : هر يك از ايمان و كفر جهت اصلي حركت انسان به سوي كمال و سعادت , يا سقوط و شقاوت را تعيين مي كند و طبعا هر كدام موخر باشد , تاثيرنهائي و سرنوشت ساز را خواهد داشت . لـذا لازم اسـت كـه دائمـا عاقبت به خيري را ازخداوند مسئلت نمائيم , چنانچه شخص رسول اللّه (ص ) چنين دعا مي كرد اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا يا ارحم الرحمين .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.