-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت؟
در روايات معصومان((رحمه الله)) آمده است كه خداوند رحمت كند كسي را كه بداند از كجا آمده و به كجا خواهد رفت.
اينكه از كجا آمده ايم:
ما از نيستي به سبب قدرت كامل خداي جهان به وجود آمده ايم. كائنات مراحل زيادي را طي نمود تا زمين به وجود آمد و باز مراحل زيادي را پشت سر گذاشت تا خداوند، آدم((عليه السلام))، اوّلين انسان را، از خاك آفريد. سپس به صورت نطفه در صلب آدم((عليه السلام)) در آمديم و آنگاه انسان مراحل متعددي را در رحم پشت سر مي گذارد و پا به دنيا مي گذارد. و در نهايت پس از مرگ، در روز قيامت برانگيخته مي شود و در مقابل خداوند در مقام محاسبه قرار مي گيرد در اين باره در قرآن آمده است: «لقد خلقنا الانسان من سللة من طين * ثم جعلنه نطفه في قرار ملكين * ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكونا العظام لحماً * ثم انشأناه خلقاً الانسان اخرفتبارك الله احسن الخالقين * ثم انكم بعد ذلك لميتّون * ثم انكم يوم القيامة تبعثون(1); و ما انسان را از عصاره اي از گِل آفريديم * سپس او را نطفه اي در قرار گاهي مطمئن]رحم[ قرار داديم * سپس نطفه را به صورت خون بسته و خون بسته را به صورت مُضغه]چيزي شبيه به گوشت جويده شده [و مضغه را به صورت استخوان هايي درآورديم; و بر استخوان ها گوشت پوشانديم; سپس آن را آفرينش تازه اي داديم]و روح در آن دميده شد[; پس بزرگ است خدايي كه بهترين آفرينندگان است * سپس شما بعد از آن مي ميريد * سپس در روز قيامت برانگيخته مي شويد».
بنابراين انسان از عدم پا به عرصه هستي و وجود نهاده در حالي كه در وجود خويش و
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره مؤمنون، آيات 16 - 12.

ـ53ـ
در قوانيني كه بر او حاكم است محكوم است و حاكم و قاهر، خداست كه به او و همه موجودات كه در ذات خود اقتضاي هستي را ندارد هستي داد و با قوانيني، كه بر آنها حاكم كرد جهان خلقت را تدبير نمود. و به بيان قرآن: «انا لله و انا اليه راجعون».
پس از آنكه دريافتيم ما از خدا هستيم و در وجود و تدبير وجود و زندگي خود مقهور و تابع خدا هستيم بهتر در مي يابيم كه با وجود بعد معنوي در انسان، جهت زندگي بايد رضاي خداوند باشد و زندگي انسان محدود به اين دنيا نيست و انسان معادي دارد.
انااليه راجعون;همه ما به سوي او باز مي گرديم و معاد و مآل انسان، در روز قيامت امري لازم و قطعي است.
بنابراين انسان بايد درباره ابتدا و مبدأ وجود خود تفكّر كند تا حاكم و رب خود را بشناسد و دريابد كه در دنيا چه نقشي دارد. و بايد در منتها و غايت زندگي خود تفكّر كند تا معاد و زندگي اخروي و لقاي خداوند را دريابد.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ54ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.