-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:974 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت انسان با حيوانات چيست؟
همچنان كه انسان در برخي استعدادها با حيوانات مشترك است، داراي ويژگيهايي نيز هست. حيوانات، مانند انسان داراي حواس، عاطفه، هوش(درك موقعيت) و حافظه اند. امّا استعدادها و نيروهايي كه ويژه انسانند و او را از حيوانات جدا مي كنند، عبارتند از:
تفكرّ، كه نيروي نتيجه گيري از معلومات و داشته هاست و نتيجه آن، دانش و گسترش دانشهاي انسان است.
تعقّل، كه نيروي سنجش و ارزيابي معلوم ها و بازشناختن دانش درست از دانش نادرست(در علم نظري) و تميز ميان خوب و بد(در علم عملي) است.
انتخاب و اراده، كه راه آن با قدرت تعقّل و سنجش و ارزيابي باز مي شود. در اثر وجود نيروي تعقل و انتخاب است كه انسان در دايره مسئوليّت و تكليف گام مي گذارد و تكاليف و حدود الهي را بر دوش مي گيرد.
وجدان، كه نيروي قضاوت كننده دروني است و همان است كه موجب مي شود انسان پس از انجام كار نادرست، پشيمان شود و به گناه خود اعتراف كند.
فرقان، همان عقل است كه از يك حيث درك كننده حق و باطل و خوب و بد است، البته به گونه كلّي.
به هر حال، تفاوت بنيادين انسان و حيوان، وجود حقيقتي است كه قرآن آن را به «خَلق اخر» خوانده و فرموده است: «انساناه خلقاً آخر».(2) و مقصود همان روح انساني
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - الميزان، ج 2، صص 247 تا 250.
2 - سوره مؤصول، آيه 12.

ـ22ـ
است كه عبارت از مرتبه اي عالي تر از بُعد جسماني، نباتي و حيواني است و نيروي دروني جداكننده حق از باطل است و در اثر مجاهدت نفساني و تقوا به دست مي آيد و...
اين نيروها و استعدادها در تركيب و تعامل با يكديگر، چه بسا نيروها و امكانات وجودي ديگري را در انسان شكل مي دهند به گونه اي كه حركت و رشد روحي انسان را تا بي نهايت در افق ديد خود جاي دهند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ23ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.