پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره مکتب شیخیه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال بوسیدن کتاب های ادیان دیگر چه حکمی دارد؟
پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به پرسشی درباره پیوند بدن مسلمان از اعضاء کافر
جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
مفهوم آزادي در اسلام چيست
اخباريين چه كساني اند؟
1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟
1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟
2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟
آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )
  1. 1 از 334