مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی املی درباره بستگي نجات بعضي بر مرگ ديگري
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نجات انسان
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تصرف در مال ديگري براي نجات انساني
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره تمکین زن از شوهر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره رفتن زن بدون اجازه شوهر به کلاس
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره مطیع بودن زن برابر همسرش
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خروج بدون اجازه شوهر
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره مخالف مرد از کارکردن زن دربیرون
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره قصد کردن در حال احرام شدن
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره کسی که قادر به تلبیه گفتن نیست
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره لباس احرام
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره خارج شدن از عمره مفرده قبل از اتمام حج عمره
  1. 71 از 4632