مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره صفات مرجع
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره شهادت ثالثه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فقاهت عدالت مرد بودن برای قاضی
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره محرم و نامحرم
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره مرجع تقلید
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فرزندخوانده
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره راه رفتن در نماز
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حرف زدن در اقامه واذان
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره اجزاء ارکان نماز
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره ملاک اعتبارِ منع پزشک از روزه
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره غیر متعارف بودن شب وروز
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی دربارهروزه گرفتن معتادان در ماه رمضان
  1. 43 از 4632