مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده حسابدار مغازه اي بوده ام. گاهي اوقات جنسي را به قيمتي بالاتر از قيمت اصلي آن فروخته ام. حال مي خواهم ببينم تكليف بنده در اين موارد چيست؟ آيا حق النّاس بر عهدة من است؟

چگونه است كه بعضي از علما به مقامي مي رسند كه مي توانند چهرة واقعي بعضي از انسان ها را ببينند؟ چگونه مي توان به آن مقام رسيد؟

مادرم قبل از اين كه وفات كند در يك برهه دچار اختلاف حواس بود. نماز نمي خواند و به مقدسات دشنام مي داد. آيا گناهاي به نام ايشان ثبت شده است؟

معلمان يا كارمنداني كه به خاطر شغلشان سفر مي كنند آيا بايد تردد آنان در مسير وطن و محل كار طبق قاعدة خاصي صورت گيرد تا روزة آن ها اشكالي نداشته باشد؟

مادرم قبل از فوت عمداً سقط جنين كرده است. آيا بر ما وظيفه اي راجع به دية بچه هست؟ او مدت مديدي بيماري كليوي داشت و گفته اند تحمل يك شب بيماري حدود شصت سال گناه را جبران مي كند. آيا او آمرزيده شده است؟

آيا مطالب كتاب سياحت غرب نوشتة آيت الله قوچاني صحت دارد؟ منبع و مأخذ اين كتاب از كجااست؟

آدم وسواس به چه كسي مي گويند؟ علاج اين مرض چگونه است؟

يكي از اقوام مسئول قسمتي است و ماشين در اختيارش گذاشته اند به طوري كه پول بنزين آن هم از ادارة مربوطه است. آيا مي توانيم سوار آن ماشين بشويم؟

در محيط كار و اداره شاهد گناهان بسياري هستيم. يكي از شايع ترين اين گناهان غيبت است. وظيفة ما چيست؟ آيا مي توانيم با افراد قطع رابطه كنيم، در حالي كه به تذكرهاي ما اهميتي نداده اند؟

معيار اصلي در انتخاب يك دوست چيست؟

بهترين دعايي كه فرزند پس از مرگ مادر خود مي تواند بكند چيست؟

چگونه جوانان مي توانند بر اميال نفساني و غريزة جنسي خود غلبه نمايند؟

  1. 325 از 4632