مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مكتب براي انسان است يا انسان براي مكتب؟
فرق ميان مؤمن و مسلمان چيست؟
نواصب چه گروهي هستند؟
واقفيه چه فرقه اي است و چرا به اين نام مشهور شده اند؟
آئين وهابيت چيست ؟ و پايه گذار آن كيست ؟
وَهابيّت چه فرقه اي است؟
وهابيّت چه گروهي است؟
صيد نكردن ماهي از دريا براي ساحل نشينان كار خلافي نيست چگونه يهود از اين كارنهي شدند ؟
پيمان خداوند با يهود كه در آيه 40 سوره بقره آمده چه چيزي بوده است ؟
ايـنكه خداوند خطاب به بني اسرائيل مي گويد ما از شما پيمان گرفتيم پيمان اجباري چه سودي دارد ؟
قـرآن در آيـه 96 سـوره بقره در مورد يهود مي فرمايد : ( هر يك از آنها دوست داردهزار سال عمر كـنـد ) مـگر خداوند تا حال به كسي هزار سال عمر داده است و اگر اين سخن لغو است چرا قرآن كلام آنها را نقل مي كند ؟
چرا در قرآن مذمت از يهود شده كه آنها وحي آسماني را روي كاغذها و مانند آن نوشته بودند اينكه مذمتي ندارد ؟
  1. 1061 از 4632