مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مهمترين صفات فعل كه در قرآن مجيد آمده كدامند؟

اوصاف «فاطر»، «باري» و «بديع» اشاره به چه چيزي دارند؟ چرا خداوند را «فاطر»، «بديع» و «باري» مي‎نامند؟

مراد از كلمات «مَلِك» و «مالك» و «مليك» چيست؟

واژه «رازِق» و «رزّاق» به چه معناست؟

واژه «لطيف» در قرآن چند مرتبه تكرار شده و به چه معناست؟

واژه «غافر» و «غفور» و «غفّار» به چه معناست؟

«شاكر» و «شكور» به چه معناست؟

واژة «حسيب» از چه مادهاي است و به چه معناست؟

واژة «نصير» و «ناصر» به چه معناست؟

واژة «قاهر» و «قهّار» به چه معناست؟

معناي واژة سلام كه يكي از اسماء الهي است چيست؟

سه خصوصيت بارز اهل جهنم كه در سوره اعراف آيه 179 آمده كدامند؟

  1. 1531 از 4632