مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فرشتگان جسماني هستند؟
عصمت در فرشتگان به چه معناست؟
آيا فرشتگان مجبورند يا مختار و هر كدام كه باشند، دليل آن چيست؟
فرشتگاني كه در قرآن مجيد نام آنها آمده است، كدامند؟
جبرئيل كيست؟
عزرائيل كيست؟
فرشته سؤال كننده در قبر به چه هئيتي ظاهر مي شود؟
اين كه در قرآن آمده است فرشتگان مأمور رسيدگي به امور طبيعت هستند، به چه معناست؟
چگونه فرشتگان، وحي را به قلب پيامبر((صلي الله عليه وآله)) القا مي كرده اند؟
فرشتگان از كجا مي دانستند كه موجودي كه خداوند خواهد آفريد بر روي زمين فساد و خونريزي مي كنند؟
«فطرس» كه بود چرا مورد خشم خدا قرار گرفت ? ( چگونه توانست در انجام فرمان الهي تاخير داشته باشد ) چرا در كتاب منتهي الآمال آمده است كه او بين عذاب دنيا و آخرت توانست عذاب دنيا را انتخاب كند ?. آيا او اختيار داشت ? يا فرشتگان هم عذاب دنيوي و اخروي دارند ? در صورت امكان يك كتاب مرجع به من معرفي كنيد .
آيا مقصود از فرشتگان نيروها و قواي عالم طبيعت است؟
  1. 1449 از 4632