مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

موضوع و مطالب كتاب آيات شيطاني چيست كه براي او حكم اعدام صادر شده است؟
علت بدبين شدن مردم به نظام و مسوءلين چيست؟
چرا مردم نمي توانند رهبر را تعيين نمايند؟
با توجه به گستردگي و پيچيدگي مسائل روز آيا مي شود مرجعيت هم تخصصي شود؟
چرا وظيفه انتخاب هيأت حاكمه بر عهده ولي فقيه گذاشته نمي شود؟
آيا آيت الله منتظري مجتهد هستند يا خير و اگر هستند مي توانند مرجع تقليدباشند؟
اگر آيت الله منتظري نماينده امام بودند چرا بركنار شدند و اينطور مورد غضب دولتمردان قرار گرفتند؟
چرا آيت الله منتظري در قرنطينه بوده و دچار بايكوت هستند؟
چرا رهبري پس از امام بر آيت الله منتظري واگذار نشد كه به گفته خودش از آورندگان ولايت فقيه بوده است؟
سوسياليسم اسلامي يعني چه و آيا شهيد مطهري(ره) به آن اعتقاد داشت؟
اگر فرضا مجلس خبرگاني نبود مردم ولي فقيه خود را چگونه انتخاب كنند؟
در مورد عفو كرباسچي توسط رهبري توضيح دهيد؟
  1. 2541 از 4632