مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند مي تواند سنگي بسازد كه خودش نتواند آن را بلند كند؟

فلسفة حكم ارتداد چيست؟

در مورد سرنوشت توضيح دهيد؟ آيا اين موضوع با اختيار انسان منافات دارد؟

فلسفة آفرينش انسان چيست؟

آيا زندگي دنيا براي مخلوقات فقط با تولد شروع مي شود و با مرگ خاتمه مي يابد؟ اگر اين طور است، چرا بعضي زمان كمتر و بعضي زمان بيشتر و برخي مذكر و بعضي مؤنث هستند؟

چرا هر چه بيشتر به شناخت انسان، طبيعت و خدا فكر مي كنيم، كمتر مي فهميم و اين موضوعات مبهم تر مي شود؟

چرا عقل و شعور انسان به قدري پايين است كه نمي تواند حكمت بعضي از كارهاي خدا را درك كند، كه گاه باعث ناشكري انسان مي شود؟

چرا در زمان سختي و گرفتاري ها فقط وجود خدا را احساس مي كنيم؟

چرا در زمان سختي و گرفتاري ها فقط وجود خدا را احساس مي كنيم؟

چرا خداوند از ابتداي خلقت بشر آن ها را با معرفت و شناخت ذاتي و فطري خلق نكرد و در صراط مستقيم قرار نداد تا جمله همگي به بهشت روند نه اين كه تعدادي به بهشت و تعدادي به جهنم روند؟

آيا پس از مرگ روح انسان در كالبد فرد ديگري تجلي پيدا مي كند يا خير؟

آيا دعا مي تواند در تغيير سرنوشت انسان مؤثر باشد؟

  1. 1151 از 4632