مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي چه امام علي(ع) در خانة كعبه متولّد شد؟

چرا حضرت علي(ع) با نپذيرفتن خلافت بعد از پيامبر(ص)، حقوق مردم را ناديده گرفتند. مگر بهره مندي از حكومت بر حق، حق مردم نيست؟

علت سكوت علي(ع) در برابر سقيفه چه بوده است؟

حضرت علي(ع) فرمود: روزي دو قسمت است: قسمتي كه او تو را مي جويد و قسمتي كه تو او را مي جويي. آيا منظور از اين روزي فقط ماديات است كه به انسان ميرسد يا چيزهاي ديگر هم منظور است؟

چرا قبر امام حسين(ع) 6 گوشه است.

از امام صادق(ع) روايت شده كه غابر و مزبور و نكت في القلوب و نقر في الاسماع و جفر احمر و ابيض و مصحف فاطمه و جامعه نزد ما است. آيا اين حديث سنديت دارد و كاملاً بي شبهه است؟

در آثار دكتر شريعتي خواندم كه در زمان پيامبر چند نفر معروف به دهاه اربعه (معاويه، عمرو عاص، مغيره و زياد بن ابيه) بودند كه پيامبر(ص) جز آن ها نبود. آيا اين مطلب صحت دارد؟ در كتاب انقلاب عاشورا آقاي مهاجراني خواندم كه آن چهار نفر از زيركان عرب نبوده و معاويه از آن ها به عنوان زيركان عرب ياد كرده است؟

مالي كه از برخي درويش ها (كه عوض از خمس، عشريّه ميپردازند يعني يك دهم مال را كه سهم فقرا يا سهم امام(ع) است، پرداخته و سهم سادات را بعضاً نپرداخته) به فردي مي رسد، آيا ميتواند يك دهم را كه سهم سادات است، به سادات فقير پرداخت كرد و در بقية اموال تصرف نمود؟

چرا حرم مقدس ائمه اطهار(ع) و اماكن مقدسه را به صورت گنبد درست مي كنند؟

چرا امامان با اين كه مي دانستند مي خواهند كشته شوند باز هم به كار خود ادامه مي دادند؟

ساختن دوتار را منسوب به حضرت ... مي دانند و اهل سنت هم به اين علت در خانة خود دوتاري را به عنوان تبرك نگه مي داند. آيا اين گفته حقيقت دارد؟

نام اماماني كه در قبرستان بقيع دفن شده اند و سن هر يك را به هنگام شهادت بيان كنيد.

  1. 1874 از 4632