مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيات و سورههايي كه در زمان پيامبر اكرم، به وسيله كاتبان وحي نگارش ميشد، در حال حاضر در كجا و نزد چه كساني قرار دارند؟

قرآن از طرف جبرئيل بر پيامبر6 چگونه نازل شده است؟ آيا به صورت صوت و لحن نازل گشته است؟

داستان معارج پيامبر6 در كدام سوره ميباشد؟

مهمترين مكانهايي كه آيات قرآن از جانب خدا، بر حضرت محمد6 نازل شده است كداماند؟

برخي معتقدند كه پيامبر اسلامبا وجود اين كه بي سواد بوده; ولي چون تاجر بوده و هميشه در حال سفر بوده است، آوردن كتابي مانند قرآن، با توجه به اين كه به زبان خودش است، كار سختي نبود؟!

به نظر شما آيا موقعيت شهر مكه در گسترش دعوت پيامبر اكرمتأثيري داشت؟ چرا؟

چرا با وجود آية شريفه: لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين; پيامبر اكرمبه ابوسفيان فرمود: بايد مسلمان شود؟

چرا پيامبر اكرم، با علم لدني خود از مردم سؤال ميكرد؟

چرا خداوند متعال به حضرت محمد6 فرمود: كه قرآن را بنويسيد؟

حكمت نزول تدريجي آيات قرآن چيست؟

با توجه به آيات اولية سوره نجم، گروهي از مفسران گفتهاند: جبرئيل در دو مورد به چهره اصلي خويش بر پيامبر اكرمنازل گشت; آيا چنين سخني صحت دارد؟

كدام سوره به حضرت محمد6 نازل شد؟

  1. 2092 از 4632