مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هر ممكن الوجودي نياز به علّت دارد؟
چگونه گرايش الحادي در قرن هاي اخير گسترش يافت ؟
شكل منطقي دليل نظم را بيان كنيد ؟
دليل خاص بر حيات الهي را بيان كنيد ؟
ويژگي هاي علّت هستي بخش را شرح دهيد؟
مفهوم ربوبيت و اقسام آن را بگوييد؟
آيا مي توان اميد نداشتن به حلّ مسائل ديني را عذري براي ترك پژوهش قرار داد؟ چرا؟
سرمدي بودن خدا را اثبات كنيد؟
صفات ذاتيه و فعليه را تعريف كنيد؟
فطرت به چه معني است و ويژگي هاي امور فطري را بيان كنيد ؟
مفهوم خالقيت را شرح دهيد و فرق آن را با ايجاد و ابداع بيان كنيد ؟
حيات به چند معني استعمال مي شود و كدام معناي آن قابل اطلاق در مورد خداي متعال است ؟
  1. 1616 از 4632