مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مگر اصول دين سه تا نيست؟ پس، چرا ميگويند اصول دين پنج تاست؟ با اين كه در اصول دين تقليد پذيرفته نيست، پس چرا در حال حاضر امامت و نبوت تقليدي هستند؟

براي برقراري عدالت، خشونت لازم است، ولي فكر ميكنم تساهل و تسامح نيز لازم باشد; لطفاً بگوييد رعايت تساهل تا چه حدي مجاز است؟

نام زن ابولهب چيست؟

منظور از مقربان درگاه الهي كه در سورة مباركة واقعه آمده است، چيست؟ و چرا بيشتر مقربان از متقدّمين هستند؟ آيا يك انسان معمولي، با تحصيلات كم فقهي ميتواند از مقربان شود با اين كه اين مقام، مختص علماي دين است; چه خصوصياتي بايد داشته باشيم كه از مقربان درگاه خدا شويم؟

آية إِنَّـآ أَنزَلْنَـَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر چگونه به حضرت فاطمهمرتبط ميشود و سهم دخيل بودن آن حضرت در اين آيه چيست؟ و چرا خداوند، حضرت فاطمهرا نشانة اين آيه قرار داده است؟

با توجه به اين كه اهلبيت: معصوم و پاكاند و گناهي مرتكب نميشوند، و از طرفي، در آية 2 سوره فتح ميخوانيم: خدا از گناهان گذشته و آيندة تو در ميگذرد و نعمت خود را بر تو تمام ميكند و تو را به راه راست هدايت مينمايد. بفرماييد:

الف: مگر پيامبر6 به خدا ايمان نداشت؟

ب: منظور از بخشودن گناه گذشته و آينده چيست؟

ج: آيا سورة فتح فقط مربوط به فتح مكه است؟

ولايت مطلقة امام معصومبر نظام هستي را توضيح دهيد و آيا در اين باره آيهاي در قرآن كريم وجود دارد؟

چه زمينههايي سبب قيام حضرت امام حسين شد؟

با اين كه همة امامان مظلوم بودند چرا امام حسينبه مظلوميت مشهور هستند؟

سورة مباركة قدر در شأن حضرت علياست. و خداوند با نزول اين سوره پيامبراكرمرا از شهادت امام عليبا خبر كرده است. لطفاً در اين باره تفسيري بنويسيد؟

طبق نظر مفسران آيه 33 سورة احزاب دربارة اهلبيت: نازل شده است; اگر كسي ادعا كند كه اين آيه مربوط به زنان پيامبر است، به چه نحوي به او پاسخ دهيم؟

با توجه به آية آخر سورة مباركة والفجر، كه ميفرمايد: بهشت من، آيا منظور همان بهشتي است كه تمام نيكوكاران در آن وارد ميشوند، يا بهشت اختصاصي است كه مخصوص پيامبران و ائمه معصومين: و شهدأ است؟

  1. 1963 از 4632