مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بيشتر سوره ها به نام حيوانات است؟

آيه 27 سوره مباركه بقره و آيات 30 تا 34 داراي كدام نكته و اسرار علمي است؟

ماجراي سدّ ذوالقرنين در قرآن كريم را توضيح دهيد.

لطفاً درباره قداست عدد چهل در آيات و روايات توضيح دهيد.

شأن نزول و محتواي كلي سوره والعصر را بيان كنيد. چرا اين سوره را سوره معلّم مينامند؟

چگونه ماجراي قرآني انتقال تخت بلقيس، پذيرش قدرت فوقالعاده حضرت صاحب الزمان (ع) را آسان ميكنند.

آيه 5 سوره تكوير در مورد محشور شدن حيوانات ميباشد، در حالي كه طبق شنيدههاي بنده حيوانات محشور نميشوند، لطفاً تفسير آيه مربوطه را ذكر كنيد.

آيه 62 سوره بقره و 85 سوره آل عمران دو معناي متفاوت با هم دارند. آيا حكم ناسخ و منسوخ در بين آنها وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، فلسفه ناسخ و منسوخ چيست كه توسط شارع در قرآن گنجانيده شده است؟

بعد از نماز چه سوره اي بهتر است خوانده شود؟

با توجه به اين كه قرآن كريم داراي نزول دفعي و تدريجي است، كدام يك در ابتدا بوده است؟ قرآن كريم نزول خود را در ماه رمضان معرفي كرده، در حالي كه آيات سوره علق در بيست و هفتم ماه رجب نازل شده است، بنابراين مطلب، بايد بپذيريم كه نزول تدريجي [ در سوره علق ] زودتر از نزول دفعي است. نظر شما چيست؟

آيا تفأل زدن به قرآن صحيح است؟ در كتاب اصول كافي، ج 4 حضرت صادقعليهالسلام تفأل زدن به قرآن را نهي كردهاند و در توضيح آمده است كه تفأل زدن به قرآن امكان دارد باعث بدگماني به قرآن شود. اين در حالي است كه مفاتيح الجنان در حديثي از رسول اكرمصلي الله وعليه وآله تفأل زدن به قرآن را مجاز شمرده است. آيا تفأل زدن به قرآن صحيح است.

با توجه به اين كه قرآن كريم داراي نزول دفعي و تدريجي است، كدام يك در ابتدا بوده است؟ قرآن كريم نزول خود را در ماه رمضان معرفي كرده، در حالي كه آيات سوره علق در بيست و هفتم ماه رجب نازل شده است، بنابراين مطلب، بايد بپذيريم كه نزول تدريجي [ در سوره علق ] زودتر از نزول دفعي است. نظر شما چيست؟

  1. 2620 از 4632