مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا قرآن كريم، از برخي از صالحان و ناپاكان; مرد مانند، قارون، هامان، نام پيامبران و... سخن به ميان آورده است، ولي نام زناني، مانند حضرت فاطمهبه طور صريح نيامده است؟

با توجه به آية 72 سورة توبه، ويژگي رضوان كه به اكبر توصيف شده، چيست؟ جايگاه كيست؟ آيا به پيامبران و معصومان اختصاص دارد يا هر فردي با اعمال نيك ميتواند به آن دست يابد؟

الف ـ بعد از حضرت علياولين كسي كه قرآن را تدوين كرد چه كسي بود؟ ب ـ آن قرآن، هم اكنون در كجاست؟

مصحفي كه حضرت علي جمع آوري كرد هم اكنون كجا و نزد چه كسي است؟

نام پيامبري كه به امامت رسيد را بنويسيد و در مورد زندگاني ايشان توضيح دهيد.

آيا از صد و بيست و چهار هزار پيامبر، امامي برگزيده شده است، نام ببريد؟

چرا حضرت علي، تربيت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع كرد؟

ديدگاه قرآن دربارة گنبد و گلدستههاي مساجد و مكانهاي زيارتي چيست؟

آيا كارهاي مرتاضان را كه ظاهراً خارقالعاده ميباشد ميتوانيم از ولايت تكويني به حساب آوريم؟ اين كارها با اعجاز چه فرقي دارد؟

آيا از ديدگاه قرآن كريم ولايت تكويني براي غير انبيأ ثابت است يا نه؟

آيا مصحف حضرت فاطمه قرآن است و چگونه به وجود آمده است؟

لطفاً چند نمونه از سيرههاي اخلاقي امام حسين را از زندگي ايشان بنويسيد؟

  1. 1965 از 4632