مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حکیم درباره ماندن غذا در دهان
پاسخ آیت الله حکیم درباره مسافرت در ماه رمضان
پاسخ آیت الله سیستانی درباره نیت روزه ماره رمضان
ژاسخ آیت الله سیستانی درباره نیت روزه
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره اعتماد به ساعت در وقت سحر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره فراموشی نیت روزه ماه رمضان
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره وقت شرعی نماز صبح
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره مستندشهادت
پاسخ آیت الله جوادی املی درباره استهلال
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره روزه شخص غواص
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره فقیر وزکات
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره عروسی از پول زکات
  1. 57 از 4632