مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيتالله آقا ميرزاعلي اكبر مرندي كه بود؟
آيت الله شهيدي قزويني كه بود؟
آيتالله شيخ محمد تقي شوشتري كه بود؟
آيتالله شيخ محمد كاظم تبريزي كه بود؟
آيت الله حسن سعيد تهراني كه بود؟
علامه حاج سيد عبدالعزيز طباطبايي كه بود؟
آيت الله غروي تبريزي كه بود؟
آيت الله محمد علي عالمي كه بود؟
خياط تهراني كه بود؟
مسيلمه كذاب كه بود و چه ادعائي داشت؟
تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد نوح (ع) چگونه است؟
تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد ابراهيم (ع) چگونه است؟
  1. 2232 از 4632