مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف: آيا اقدام به كشتن مرد قبطي از سوي حضرت موسيغ (طه،40) جنايت نبود و نبايد ايشان به خاطر آن محاكمه ميشدند; ب. اگر اين حادثه، قتل غير عمد يا كشتن ظالم بوده آيا اكنون نيز اين نوع قتل جايز است و جنايت نيست؟

الف: در برخي نقاط و كشورها، كساني هستند كه بر اساس عقايد و خرافات زندگي ميكنند; و رابطهاي با اسلام و دين ندارند; از طرفي خداوند متعال، با ارسال پيامبر9 و نزول قرآن، بر همگان اتمام حجت كرده است; آيا افراد فوقالذكر عذاب خواهند شد؟ با توجه به اين كه گفته ميشود: چون معارف دين به آنها نميرسد عذاب نميشوند.

ب: در آيه 19 و 85 آل عمران آمده است دين پسنديده نزد خدا اسلام است و هركس غير از اسلام ديني را اختيار كند از او پذيرفته نميشود، و در آخرت از زيان كاران است. با توجه به اين كه مسيحيان حضرت عيسيغ را فرزند خدا ميدانند، و ميگويند آن حضرت به صليب كشيده شده است، در حالي كه كفر ميگويند و حضرت عيسيغ طبق فرمودة قرآن به آسمان رفته است، بگوييد وضعيت اديان ديگر در روز قيامت چگونه خواهد بود؟

آيا اين گفته حقيقت دارد كه پيامبراكرمفرموده است ما 14000 سال قبل از خلقت حضرت آدمغ بودهايم؟

حضرت آدمغ در ابتداي خلقت بشر، چگونه شروع به تكلّم و حرف زدن نمودند؟

در چه سوره و آيهاي، مقاومت حضرت يوسف در برابر زليخا آمده است؟

آيا عيسي بن مريم غ، با صاحبالزمانغ ظهور ميكند؟

الف) جريان بلعيدن ماهي حضرت يونسغ چيست و تا چه مدت در شكم ماهي زندگي كرد؟

ب) اصولاً آيا امكان زندگي در شكم ماهي وجود دارد؟

ج) صرف نظر از اعجاز و ارادة خداوند فلسفه و علت بلعيدن ماهي حضرت يونسغ چيست؟

آيا حضرت موسيغ، با دختران شعيبغ ارتباط مخفيانه داشت؟

چرا حضرت يوسفغ حاضر نشد به خواسته نامشروع زليخا، تن دهد و چندين سال را در زندان بگذراند؟

با توجه به آية 84 سورة آل عمران، كه ميفرمايد ميان پيامبران: فرقي نيست، و آيه 85 سورة مذكور، كه ميفرمايد: دين اسلام بر ديگر اديان برتري دارد. لطفاً شواهد مربوط به آيه 85 اين سوره را از ديدگاه اديان مسيح، يهود و اسلام و... را بيان فرماييد؟

معجزات پيامبران اولوالعزم را بنويسيد.

پيروان دين يهود و مسيحيت چه كساني بودند؟

  1. 772 از 4632