مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه كنيم كه شاد باشيم؟

اينكه ميگويند: هر كس موقع خواب، آيه آخر سوره كهف را بخواند، هر ساعتي كه بخواهد بيدار ميشود، درست است؟

من در حدود دو سال با شخصي قهر هستم و هيچ رابطهاي با او ندارم. من ميخواهم دوباره با او دوست شوم، ولي او نميخواهد; لطفاً مرا راهنمايي بفرماييد.

به توفيق الهي چند وقت ديگر به همراه بسيج دانشجويي عازم سفر مكه و مدينه هستم. براي بهتر استفاده كردن از اين فرصت چه توصيههايي داريد؟

آيا نامگذاري به اسامي خاص خداوند ـ مثل صمد و رحمان و... مجاز است؟

مرگ بر آمريكا و اسرائيل ميگوييم اما وسايل آمريكايي و اسرائيلي استفاده ميكنيم، چه حكمي دارد؟

تفاوت جهاد و دفاع چيست؟

چرا واژة مِن بعضي اوقات به معناي هيچ و بعضي اوقات به معناي از آمده است؟

بعضي انسانها از نظر عقلي، از همسنهاي خود پايينتر هستند و به قول معروف: متانت مخصوص به خود را ندارند. لطفاً بفرماييد از چه راهي ميتوان مانند هم سن و سالهاي خود شد و اين كه در روايات آمده است آدمهاي نادان; آيا اينها همانها هستند كه خدا اين گونه با آنها معامله فرموده است؟

تفاوت مردان و زنان از نظر روانشناسي و آرمانگرايي چگونه است؟

لطفاً به جهت بيكار بودن پدرم و نياز اين جانب به هزينه تحصيل، در صورت امكان كمك مادي به اين جانب كنيد؟

اين جانب قاري قرآن هستم و رتبههايي را نيز كسب كردهام. لطفاً بفرماييد آيا پيشرفت در زمينة علوم و معارف قرآني، تنها از راه حوزه و دانشگاه ممكن است؟ يا از راههاي ديگر نيز اين مهم ميسّر است؟ لطفاً راهنمايي كنيد.

  1. 1732 از 4632