مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از هفت آيه (معجزه) اي كه خداوند به حضرت محمد6 داده و در قرآن فرموده: و ما تو را اي محمد با هفت آيت به سوي مردم ميفرستيم چيست؟

شأن نزول سورة تحريم چيست؟ رازي كه يكي از همسران پيامبر فاش كرده بود چه بود كه باعث نزول آيه شد؟

آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

آيا بين رسول و اولوالعزم فرقي وجود دارد؟

چگونه ميتوان به معراج رفت، لطفاً با توجه به آيات قرآني و احاديث پاسخ دهيد.

شيعه با تمسك به آية مباهله، عليرا نفس پيامبر9 قلمداد ميكند و از اين راه بر اتحاد نفس پيامبر و علياستدلال ميكند و حال آن كه وحدت و اتحاد ميان دو نفس عقلاً محال و ممتنع است. توضيح دهيد.

مباهله در اين زمان چه صورت دارد؟

عقيدة شيعه در مورد جانشيني پيامبر اكرمچيست؟

با توجه به اين كه نخستين آيههايي كه بر پيامبر6 نازل شد، سورة علق است، پيامبر هنگام نماز، كدام سوره را قرائت ميكردند، در صورتي كه ايشان از همان ابتداي بعثت نماز ميخواندند و نماز هم بدون سورة حمد صحيح نيست؟

پيامبر اسلاموقتي قرآني را مينوشتند، چه احساسي داشتند؟

پيامبراكرمهنگام خواندن كدام آيه ميگريست؟

دلايل جسماني بودن معراج پيامبر چيست؟ اگر پيامبر6، معراجهاي متعدد داشتهاند، آيا همه جسماني و روحاني بود يا فقط روحاني بوده است؟

  1. 2097 از 4632