مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد قاعدة اماله كبري و چگونه تلفظ كردن كلمات با اين قاعده را بنويسيد.

آيا با مرگ مغزي و ادامه كار قلب، روح از بدن جدا ميشود يا خير؟

عوامل چشمچراني جوانان، چه ميتواند باشد؟

من هميشه خواستهام برنامهريزي كنم كه هم به عبادت و هم به كار و تلاش و هم به احكام و مسائلي كه حتماً بايد بياموزم، و هم به تفريح برسم و وقتم تلف نشود; لطفاً در اين مورد مرا ياري كنيد و بفرماييد كه برنامه ريزي خوب چگونه است؟

بهترين آيه در هنگام مطالعه چه آيهاي است؟ چه فوايدي دارد و معني آن چيست؟

مدتي است به درگاه الهي استغاثه ميكنم و حاجاتي از خدا طلب مينمايم; با آن كه شرايط دعا را هم رعايت ميكنم، ولي دعاي من قبول نميشود; از اين رو، اعتقادم به اموردين و مذهب ضعيف و سست شده است; لطفاً بفرماييد چگونه اعتقادهاي ديني خود را حفظ نمايم؟

با توجه به اين كه قرنهاست ثابت شده است كه خورشيد در منظومة شمسي ساكن است و ديگر سيارات دور آن در حال گردشند، چرا آية 38 سورة يس خلاف اين را بيان ميكند؟

آيا آية 108 سورة انعام مرگ بر آمريكا را توجيه ميكند؟

الف) شرايط اجابت دعا چيست؟ ب) آيا اگر دعايي مستجاب نشود دليل بر آن است كه خدا بندهاش را دوست ندارد؟

وظيفة ما نسبت به چيزهايي كه از اطرافيان خود ميشنويم و يا ميفهميم و خودمان آن را نديدهايم، چيست؟ و چگونه بايد به درستي آن پي ببريم؟

به نظر شما من كه دانشجوي سال اول هستم، حوزة علميه جامعه الزهرأ قم برايم بيشتر مثمر ثمر است يا حوزه استان خودم؟

سجين و عليين به چه معناست؟

  1. 1731 از 4632