مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد حمايت از حيوانات، چه آياتي در قرآن، بيان شده است؟

آيا ميتوان در جائي كه آبروي انسان در خطر است به خدا و قرآن قسم خورد؟

لطفاً اختراعات و اتفاقاتي كه در عصرما اتفاق افتاده خبر آن در قرآن آمده است؟

الف. آيا دربارة شب اوّل قبر، آيهاي در قرآن وجود دارد؟

ب. آيا رواياتي كه ميگويند شب اوّل قبر چنين و چنان ميشود، صحّت داشته و با قرآن منطبق است؟ نيز آيا عذابهاي فوق متوجه اشخاص با ايمان و شهدا نيز ميباشد؟

ج. آيا با توجه به اين كه، در قبر شب و روز معنا نميدهد; تعبير به شب اوّل قبر درست است؟

د. و كسي كه به دليل درآمد كم يا نداشتن كار مشخص، امروز و فردا ميكند و خمس و زكاة مالش را نميدهد; آيا نماز و روزة او صحيح است؟ تكليف كساني كه از اموال او از قبيل خوراكيهايش استفاده ميكنند چيست؟

چرا در قرآن كريم آمده است ثُمَّ رَدَدْنَـَهُ أَسْفَلَ سَـَفِلِين؟ و در اين خصوص چه بايد كرد؟

خداوند متعال، در قرآن كريم، به كساني كه به خداي يكتا، نبوت و معاد اعتقاد ندارند چه فرموده است؟

منظور از آيات اجتماعي قرآن كريم چيست؟ آيا مجموعهاي در اين باره گردآوري شده است؟

براي شركت در برنامههاي قرآني جامعة القرآن كه در شهر هم جوار ما هست ساليانه 000/200 تومان براي من كه خيلي علاقه به اين كار دارم هزينه بر ميدارد ولي برايم خيلي مشكل است; لطفاً من را راهنمايي كنيد.

آيا در قرآن كريم در پيروي از مذهب اهلتسنن كه خلفاي آنها (ابوبكر، عمر و عثمان) هستند آيهاي وجود دارد؟

مستشرقين دربارة قرآن مجيد چه نظري دارند؟

دربارة مفهوم سورة مؤمنون و علت نزول آن توضيح دهيد.

ديدگاه قرآن درباره كتب ديگر آسماني چيست؟

  1. 2681 از 4632