مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده دبير آموزش و پرورش هستم. وقتي همكاران مسائل اسلامي را مطرح مي كنند، با بيان آيات و روايات به سؤالشان كم و بيش جواب مي دهم. اما آن ها مرا تحقير مي كنند و مي گويند به احاديث نمي توان اعتماد كرد. در اين مورد مرا راهنمايي كنيد.

در مورد تحقيق دربارة تاريخ اسلام، چه نويسندگاني داراي آثار ارزشمند تر و علمي تر هستند؟

آرا و انديشه هاي دكتر علي شريعتي مخصوصاً در آثار مذهبي و تاريخ اسلام چقدر قابل اعتماد است؟ نظر استاد مطهري در اين مورد چيست؟

اينجانب در آذرماه سال گذشته يك باب منزل مسكوني به مبلغ 16/5 ميليون تومان خريداري نمودم و طبق قولنامه قرار شد مبلغ هشت ميليون تومان آن را نقداً پرداخت نمايم و چهار ميليون تومان آن را پس از انتقال سند و چهار ميليون و پانصد هزارتومان ما بقي را پس از تخليه منزل پرداخت نمايم.

پس از گذشت مدتي، صاحبخانه مطالبه دو ميليون تومان ديگر را قبل از سند زدن به نام من نمود و من به ايشان پرداخت نمودم اما بعد از سه ماه و نيم كه از قرارداد گذشت، اعلام نمود من خانهام را نميفروشم و مطالبه چهار ميليون و پانصد هزار تومان ديگر، مازاد بر قرارداد را نمود. حال آن كه من در موقع خريد، منزل فوق را به قيمت خريداري كردم و حتي مبلغي اضافي پرداخت نمودم. حال پس از گذشت چندين ماه از قرارداد خريد منزل آيا رضايت از نظر شرعي و اسلامي شرط است؟

در مورد بقاي حكومت اسلامي (در نامه قبلي) از شما سوال نمودم كه جواب آن دلسردي در من ايجاد كرد، ميخواهم بدانم اگر خداي نكرده چنين اتفاقي بيفتد، چه خواهد شد؟

حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك چه تفاوت هايي دارند؟

آيا شراب قبل از اسلام حرام نبود؟

اگر مسلم بن عقيل در خانة هاني، ابن زياد را غافل گير مي كرد، آيا گناهي مرتكب شده بود يا فقط كار خلاف اخلاق كرده بود؟ بر فرض اين كه كار خلاف اخلاق بود، ولي گناه نداشت. لا اقل مصلحت آن بيش از مفسدة زنده بودن ابن زياد نبود و به خاطر مصلحت، مسلم بايد ابن زياد را مي كشت.

در زمان طاغوت افرادي بودند كه در گمرك كار مي كردند و به گمان اين كه از حكومت طاغوتي دزدي كردن حرام نيست، از اموال گمرك به خانه مي برند. حال تكليف شخصي كه بخواهد دِين خود را ادا كند يا فرزندانش دين او را ادا كنند، در صورتي كه مقدار و قيمت اموال سرقت شده مشخص نباشد چيست؟ آيا بايد به قيمت امروز حساب شود يا به قيمت آن زمان؟

در جامعه مي شنويم و مي بينيم كه موقع انتقام از قاتل بستگان مقتول بايد خون بهاي قاتل را بپردازند، تا قاتل اعدام شود. آيا اين قانون اسلام است؟

در اسلام مهمان داري چند روز توصيه شده و اگر شخص پشت سر هم به مهماني آمد, چطور با او برخورد كنيم كه به اندازه بيايد؟

آيا نام هاي عدنان، پارميدا، نونا و مهلا و محيا جزء نام هاي اسلامي است؟

  1. 822 از 4632