مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از آنجا كه جامعه ما متفاوت با قبل شده است و جوانها با وجود ماهواره و ساير وسايل ديگر كه روي فرهنگ آنها تاثير

مي گذارد حرفهايي را كه ما به عنوان پدر و مادر آنها در زمان قديم از پدر و مادران يا به طرق مختلف مي شنيديم و در ما اثر مي گذاشت حالا در فرزندان ما مؤثر نمي باشد ما بايد به چه وسيله اي فرزندان خود را با شرايط حال به مسائل مذهبي پايبند كنيم ؟

در هنگام فعاليت هاي مستمر مثل كار روزانه، چگونه انسان مي تواند از احساس رشد و بالندگي برخوردار باشد؟ آيا صرف ساعاتي زياد در شبانه روز براي كار و امرار معاش موجب اتلاف عمر نيست؟

آيا ايراد ضرب افراد توسط نيروهاي امنيتي مثل برادران بسيجي يا نيروهاي انتظامي (حتي اگر كسي تخلفي بكند) درست و صحيح است؟ اگر جواب منفي است پس چرا روزانه ما شاهد اين قضيه به كرات هستيم؟

اينكه تأكيد زيادي در صرفه جويي آب مي كنند و آب زمين كم هستاگر آب اين گوهر گرانبها تمام شود انسان هاي آينده چه خواهند كرد ؟

چرا ما انسانها ، نماز مي خوانيم يابعضي ها نماز اول وقت مي خوانند وبه نماز توجه زيادي مي كنند اما دركارهاي ديگر اينطور نيست مي آيد گناهاني بزرگي انجام مي دهددرحالي امام خميني گفته ( نماز كارخانه آدم سازي است) چرا؟

چگونه بايد آنطور كه شايسته است ائمه را شناخت، آيا غير مطالعه كتب در اين زمينه راه ديگري است ؟

چگونه انسان ميتواند اين تن آسايي و حرص به مال دنيا را از خود دور كند آيا تمرين در اين زمينه فقط كافي است؟

آيا چاپ كردن اسكناس جعلي عراقي (دينار ) و ارسال اين مبالغ به كشور عراق توسط جمهوري اسلامي جائز است ؟

ضروري ترين موضوعات جهت تحقيق وبحث دراوضاع كنوني اجتماع وجهان چيست ؟ لطفا باذكر منبع ومشخصات نام ببريد .

راه حل نشان دادن چهره جذاب دين براي قشر جوان چيست وبه عهده كيست ؟ وچگونه مي توان با (بريدن سردين بوسيله دين ) مبارزه كرد.

آيامي شود واقعا وحقيقتا انساني درس نخوانده باشد ويك فرد معمولي وبيسواد درجامعه باشد ولي فرزنداني خوب وصالح به معناي واقعي تربيت كند؟

چگونه مي توان دربرخورد با مسائل جامعه ازگزند تصديقها وتكذيبهاي بي جا درامان بود؟

  1. 1747 از 4632