مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر قرآن در مورد عشق چيست؟ آيا آيهاي در اينباره وجود دارد؟ منظور از عشق، علاقهاي است كه پيش از ازدواج بين دختر و پسر پديد ميآيد؟

در قرآن كريم آياتي در مورد احترام و حقوق والدين به فرزندان آمده است چرا در مورد فرزندان به والدين سفارش نشده است؟

آيا در قرآن كريم، براي ازدواج دوبارة مردان، آيهاي آمده است و آيا ازدواج دوباره، گناه است؟

آيا استخاره در مورد امور مهمي مانند ازدواج و... صحيح است؟

دوستي داشتم پس از سالها زندگي بدون اين كه ازدواج كند از دنيا رفت. لطفا توضيح دهيد وضعيت ايشان، با توجه به حديثي كه ميفرمايد: بيشتر جهنميان از مجردها ميباشند. چگونه خواهد بود؟ آيا ازدواج در اسلام ضروري است؟

آيا ازدواج دختر شيعه با پسر سنّي، گناه است؟ آيا از رسولاكرمو يا ائمه: روايتي در اين مورد داريم؟

جواني هستم كه ميل به زن گرفتن ندارم؟ آيا اگر ازدواج نكنم مرتكب گناه ميشوم؟

آيا پيامبر عظيم الشأن اسلامبراي ازدواج خودش، صيغة عقد را ميخوانده يا نيازي نبوده كه آن را بخواند؟ اگر صيغة عقد را ميخوانده، چگونه بوده است؟

گاهي مشاهده ميشود خانوادهها در حالي كه دختر كوچكتر به ازدواج راضي و متمايل است، به دليل وجود خواهر بزرگتر در خانه، از ازدواج او جلوگيري ميكنند و اين كار خود را چنين توجيه ميكنند كه ازدواج خواهر كوچكتر بر خلاف عرف جامعه بوده و موجب خرد شدن شخصيت خواهر بزرگتر ميشود و نيز سبب ميگردد خواهر بزرگتر در ازدواج شتابزده عمل كند و در نتيجه ضرر ببيند، نظر اسلام در اينباره چيست؟

چرا دية زن در صورت تصادف كردن و مردن، نصف دية مرد است؟ مگر اهميت جان مرد از جان زن بيشتر است؟ اگر پاسخش اين است كه چون مرد نفقه ميدهد، اين مطلب اكنون صحيح نيست، زيرا اكثر زنان در حال حاضر در ادارهها و مؤسسات مشغول به فعاليت و كار هستند و حتي گاهي خودشان نانآور خانواده بهشمار ميآيند ; لطفاً علت آن را بيان فرماييد؟

يك ديدگاه و يك نظريه كلي درباره عقد مخفي كه به تازگي در جامعه رواج يافته، توضيحاتي لطف فرماييد.

ظاهرا هيچگونه بيماري روحي نداريد، آنچه را كه در نامه نوشته بوديد عمدتا ترسها و اندوههاي بيموردي بود كه هيچ دليل منطقي ندارد: در سنين شما اينكه در همه چيز شك و ترديد داشته باشيد امري طبيعي است كه نبايد هيچ دلهره اي بخود راه دهيد، بلكه با اندكي زحمت و تلاش براحتي مي توانيد آنها را هم از بين ببريد، خصوصا شما كه ازدواج كرده ايد و بايد با قلبي سرشار از اميد و نشاط به فكر زندگي مشترك خويش باشيد، شما ظاهرا به اندكي آرامش فكر و خيال نياز داريد و آن هم باتقويت باورهاي قلبي خود و اعتقاد به خداي خوب و مهربان كه رأفت و رحمت او شا مل حال همه است، به دست خواهد آمد. توجه به اين نكته مهم نيز ميتواند راهگشا باشد در قرآن كريم آمده است ثم كان عاقبته الذين اسائوالسؤي ان كذبوا بايات الله ( عاقبت كساني كه اعمال زشتي مرتكب شده اند اينست كه آيات الهي را تاكذيب نموده اند) به استناد اين آيه شريفه عقايد صحيح در گرو اعمال صحيح مي باشد و دست يافتن به عقايد محكم و صحيح را بايد با رفتارهاي انساني و الهي كه به راحتي قابل تشخيص از يكديگر هستند شروع نمود قد تبين الرشد من الغي ( راه سقوط و تكامل كاملا روشن و واضح شده است) با انجام كارهاي پسنديده و بخصوص رعايت حقوق ديگران و احسان و نيكوكاري، فطرت انساني از غبار گناهان شسته مي شود و آمادگي لازم را براي درك حقايق مي يابد، بنابراين تلاشهاي به ظاهر علمي و نظري بدون ارتباط معنوي و تهذيب نفس قادر به آرام ساختن قلب و ايجاد تكيه گاهي مطمئن كه همان اتكال به خداي مهربان است نخواهد شد.

به نظر ما شايسته است شما اين نكات را رعايت فرمائيد:

  1. 2444 از 4632