مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قرآن كريم به وجود شانس صحّه ميگذارد؟

شناخت و اهميت توحيد، در كدام سوره و آيه آمده است؟

خداوند چند بار در قرآن كريم دربارة نماز سفارش كرده است، در كدام آيات؟

در اكثر كتب ديني و حتي قرآن آمده است كه ما قرآن را براي هدايت شما فرستاديم قرآن كتابي است كه بر پيامبر نازل شده است و ايشان عرب بودهاند و به همين جهت به زبان عربي فرستاده شد و اعمالي مثل نماز هم توسط پيامبر به عربي خوانده شد ولي ما عجم و فارسي زبان هستيم و خيلي از افراد سالمند آنچه را ميخوانند نميفهمند. پس چرا ما بايد نماز و دعايمان به زبان عربي باشد و فارسي نخوانيم؟

ديدگاه قرآن را دربارة بهداشت رواني بيان كنيد؟

قرآن كريم، چه تأثيري بر هدايت گري در آغاز بشر، داشته است؟

چرا تا به حال، كسي حروف مقطّعه قرآن را ترجمه نكرده است؟

آيا چهرة شيطان در قرآن كريم ترسيم شده است؟ اگر چنين است توضيح دهيد؟

سورههايي كه با حروف مقطعه شروع ميشوند، دربارة چيست؟

جامعترين و كليترين برداشتي كه از سوره محمد9 ميشود چيست؟ لطفاً به طور كامل و خلاصه توضيح دهيد.

اين جانب علاقهمند به تحقيق دربارة موضوع عرفان در قرآن هستم؟ مرا در انتخاب منابع مورد نياز كمك و راهنمايي فرماييد؟

موضوع و تفسير آيه 58، سوره بقره را توضيح دهيد.

  1. 2660 از 4632