مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با توجه به سورة جن، كه عدهاي وجود جن را انكار ميكنند، با وجود اين سوره مباركه منافاتي ندارد (آيا اين گفتة آنان درست است كه جن وجود ندارد؟)

آيا با توجه به سورة جن، كه عدهاي وجود جن را انكار ميكنند، با وجود اين سوره مباركه منافاتي ندارد (آيا اين گفتة آنان درست است كه جن وجود ندارد؟)؟

اينكه يك پسر نوجوان هستم، چگونه ميتوانم جلوي هوسهاي نفساني و شيطاني خود را بگيرم؟

چرا جن نميتواند عبادت كند و فرشته بايد عباد كند؟ چه دليل موجهاي وجود دارد؟

ضمير در آيه زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ َت... به شيطان برميگردد يا منظور پروردگار است؟

همه ميدانيم كه هيچ موجودي جز به اذن خداي سبحان در احوال خود نتواند تغيير دهد حتي برگ درختان بدون اذن او پايين نميآيد پس آيا ابليس به ميل ذاتي خود شيطان شد يا به اذن و صلاح خدا بود كه مأمور انحراف انسانهاي كم اراده گرديد.

1. آيا شيطان از جانب خدا مأمور انجام بديها براي تشخيص بد و خوب است؟

2. يا شيطان با ميل خود بدون اذن و صلاح خداوندي اين مأموريت را انجام ميدهد اگر با ميل خود شيطان شد چرا انسانها به دست او دچار انحراف و گناه ميشوند. مردم كه پاكند جرمشان چيست كه به دست شيطان منحرف ميشوند و اگر شيطان مأمور است چرا خدا به او وعدة عذاب داده است.

آيا شيطان در جهان آخرت از بين ميرود يا نه، و آيا در جهان آخرت، خدا را ميتوان ديد؟

الف ـ آيا مراد از شيطان، همان ابليس است يا معناي عام دارد؟ ب ـ شيطان تا چه اندازه در گمراهي انسان نقش دارد؟ ج ـ آيا جنود و اعوان شيطان، اختصاص به اجنه است يا در ميان انسانها هم وجود دارد؟ ح ـ آيا در ميان اجنه، كساني هستند كه بيواسطه با ابليس در ارتباط باشند؟

چرا شيطان بر آدمغ سجده نكرد؟

جنها از چه چيزهايي ميترسند، لطفاً توضيح دهيد.

كدام آيه يا سوره باعث ميشود به شيطان آزار برسد؟

وسوسه شيطان چه مراحلي دارد؟

  1. 1308 از 4632