مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا داستان پيامبران الهي مانند حضرت ابراهيم و حضرت يوسفاز زبان قرآن كريم نقل شده است؟

حضرت يحييغ در چه شهري شهيد شدند؟

شيوة قرآن كريم، در برابر پيروان ديگر اديان چيست؟

خداوند مهربان هرگز لطف خود را از من دريغ نكرده و هر چه از او خواستم و آرزو كردم به من بخشيده ولي من در انجام دستورات او مثل نماز، خيلي كوتاهي ميكنم. از شما ميخواهم كه مرا ياري كنيد كه چگونه به انجام اين كارها رغبت و كشش پيدا كنم؟

با توجه به مفهوم آية 108 سورة يوسفغ عوام چه كساني هستند؟

موفقيت اديان كه بعضاً الهي هم نميباشند از كجا سرچشمه ميگيرد و قرآن آنها را چگونه معرفي ميكند؟

چرا حضرت حوا3 در آزمايش الهي گول خورد، آيا به جهت خلقت زن بودنش بود؟

آيا حضرت موسي نميدانست كه خداوند را با چشم نميشود ديد؟ پس درخواست ديدن خداوند براي چه بود؟ ديگر اين كه پيامبر مگر نبايد معصوم باشد؟ پس گناه موسي چه بود كه عرض كرد توبه كردم؟

حضرت يحيي چندمين پيامبر خدا بوده است؟

در سوره حضرت يوسف، چه چيزهايي تأكيد، و در چه آياتي به آنها اشاره شده است؟

چرا در قرآن مواردي مانند قتل حضرت عيسيغ (كشته شدن يا به صليب كشيده شدن) مبهم گذاشته شده است؟

حضرت موسيغ، براي اين كه بگويد خداي او كيست، چه گفت، آيه و سورة آن را بيان فرماييد؟

  1. 782 از 4632