مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه شكرگزاري نعمات الهي چيست
معارف ديني قداست ندارند چون فهم بشري نسبي است .
با توجه به معصوم نبودن ولي فقيه چرا به قداست وي معتقديد ؟
قداست ولي فقيه و مرجع ديني چه تاثيري در جامعه دارد ؟
اگر كسي مرتكب گناهاني چون لواط و زنا شده باشد چگونه بايد توبه كند؟
علي(ع) فرموده اند،بافردمتكبررفتاري متكبرانه داشته باشيد درحديث ديگري آمده، به كسي كه به شماظلم يا بدي كرد،درحد توان به اوخوبي كنيد جمع آن چگونه است؟
به نظرشما بهترين چيزي كه انسان مي توانداز معبود خود درخواست كند چيست؟
با فضيلت ترين دعا كدامند وكدام يك در خودسازي انسان مؤثر است؟
اگر از خداوند قد و هيكل مردانه بخواهم بااينكه تمام شرايط اجابت دعارا داشته باشم آيا خداونداجابت مي كند؟ يااين دعامخالف سنت خداونداست؟
پيامبر فرمودند كساني كه درنماز جماعت شركت نمي كنند،يهود ونصاراي امت من هستند وبه آنها سلام نكنيد، مي خواستم بدانم با اينها چه برخوردي داشته باشيم؟
خواندن قرآن تاثير وثواب بيشتر دارد يادعا ودرماه مبارك رمضان كدام يك افضل است ؟
منظور از (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) و (آمنوا و عملوا الصالحات)چيست و به چه كارهايي عمل صالح گفته مي شود؟
  1. 651 از 4632