مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حـضـرت آدم با آنكه پيامبر بود چطور مرتكب گناه شد , و از درختي كه خدا خوردن ازآن را نهي كرده بود خورد ؟
بـا آنـكـه حضرت موسي (ع ) پيامبر بود چگونه از خداوند درخواست كرد كه او را ببينددر حاليكه افراد عادي نيز مي دانند كه خداوند قابل رويت نيست ؟
هـنـگـامـي كـه خـداونـد زكريا را به تولد يحيي بشارت داد زكريا عرض كرد : چگونه ممكن است فـرزنـدي بـراي مـن باشد در حالي كه پيري به من رسيده و همسرم نازاست اين تعجب و شگفتي زكريا با توجه به قدرت بي پايان پروردگار براي چه بود ؟
در قـرآن خـداونـد خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : گويا ابلاغ بعضي از آياتي را كه بر تو وحي مـي شود ترك مي كني چگونه پيامبر (ص ) ممكن است ابلاغ آيات الهي راتاخير اندازد و يا اصولا از ابـلاغ آنـهـا خـودداري كـند , با اينكه پيامبر معصوم است و هيچ گونه گناه و خطائي از او سر نمي زند ؟
موسي و هارون بدون شك هر دو پيامبر بودند و معصوم اما قرآن در سوره طه بحث ومشاجره اي را از آنها در جريان گوساله پرستي بني اسرائيل نقل مي كند كه عتاب وخطاب شديد از ناحيه موسي و دفاعي كه هارون از خودش مي كند چگونه قابل توجيه است ؟
در آيـه 39 احـزاب مـي خـوانيم : پيامبران الهي تنها از خدا مي ترسند و از غير اوترس و واهمه اي نـدارنـد و اين با آيات قبل از آن تضاد دارد چه اينكه در آنجامي گويد : تو در دل خود چيزي را پنهان مي كردي كه خدا آشكار كرد و از مردم ترس داشتي در حالي كه بايد از خدا بترسي
قرآن بطور آشكار مي گويد خداوند به شيطان اعلام كرد راهي بر بندگان حقيقي من نداري , در صورتي كه شيطان بر حضرت آدم راه يافت و او را فريب داد با اين كه آن حضرت علاوه بر اين كه از بندگان واقعي خدا بود , يكي از برگزيدگان خدا نيز به شمار مي رود .
عـلـل معصوم بودن پيامبران و امامان چه بوده و آيا آنها صرفا بر اثر موهبت مخصوص الهي معصوم بودند يا خودشان اين حالت را در پرتو اعمالشان تحصيل مي كردند ؟
قـرآن در آيـه 49 سوره مائده خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : در ميان آنها طبق آنچه خداوند نـازل كرده حكم كني و از هوسهاي آنان پيروي مكن و بر حذر باش كه مبادا تو را از بعضي احكامي كـه خـداونـد بر تو نازل كرده منحرف سازند 000 اين آيه صريحا مي گويد انحراف از حق درباره پـيـامـبر ممكن است لذاست كه خداوند به اوهشدار مي دهد پس چگونه اين تعبير با مقام عصمت پيامبران سازگار است ؟
اينكه گفته مي شود مقام پيشوايي خلق به شخص گناهكار , واگذار نخواهد شد پس چراآدم كه از پيامبران الهي بود گناه كرد ؟
پـس از آنـكـه مـوسي درخواست كرد پروردگارش را ببيند , خداوند بر كوه جلوه كرد ,موسي از مشاهده اين صحنه مدهوش به روي زمين افتاد وقتي به هوش آمد گفت : من توبه مي كنم مگر مـوسـي كـار خـلافي انجام داده بود ؟ چه اينكه اگر اين درخواست رااز طرف بني اسرائيل كرده عـمـلـي بـر طـبق ماموريت بوده است و انجام وظيفه نموده واگر براي خودش به منظور شهود باطني سئوال كرده , اين هم كار خلافي محسوب نمي شود ؟
اگـر پـيـامـبـر مـعصوم است چرا قرآن در آيه 117 سوره توبه مي گويد : خداوند بر پيامبر(ص ) و مهاجران و انصار توبه كرد و توبه آنها را پذيرا شد ؟
  1. 1421 از 4632