مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در اديان ديگر غير از اسلام نيز مردان را ختنه مينمايند؟ پسران را از نظر شرعي در چه سني بايد ختنه نمود، يا در چه سني بهتر است؟ روش ختنه مسلمانان صحيح است يا غير مسلمانان؟

به چه دليل حضرت يوسف در نزديكي حضرت يعقوب در چاه بود و حضرت يعقوب چيزي نگفت، ليكن وقتي از مصر لباس او را آوردند فرمود: بوي حضرت يوسف ميآيد؟!

آمدن پيامبران با اديان گوناگون (كه موجب نفاق بين انسانها مي شود ) آيا سدّي در مقابل كمال انسانها نيست؟

تكليف شخصي كه در جزيره دور افتادهاي كه از اديان الهي خبري ندارد، چيست؟ به بهشت يا جهنم مي رود؟ به كمال رسيدن وي بماند.

فلسفه حكم ارتداد چيست؟ چطور مي توان از يك مسيحي انتظار خروج از مسيحيت را داشت، ديني كه توسط حضرت مسيح از طرف خداوند آورده شده است؟

بعضي ميگويند: فلسطينيان خودشان اشتباه كردند و در اوّل به يهوديان زمين فروختند. الآن يهوديان زمين خودشان را ميخواهند. در اين باره چه جوابي بدهيم؟

اگر سرزمين فلسطين متعلق به مسلمانان است، آنان پنجاه سال پيش زمينهاي خود را مگر به يهوديان نفروختند كه حالا آنها را مطالبه ميكنند؟ طبق دستور اسلام اگر كسي به خانه ديگري تجاوز كند، صاحب خانه ميتوان او را بكشد. آيا اسرائيليها اين كار را نميكنند؟

درخصوص فرقه مجسمه توضيح دهيد.

حضرت سليمان را در خواب ديدهام كه در زيارتگاه خود را به رويم گشود. آيا اين خواب به معناي اداي حاجتم ميباشد؟

چطور در اسلام افراد اديان ديگر نجس شمرده شدهاند، مگر همه انسانها آفريده خداوند نيستند؟

در مورد فرقه بابيت و بهائيت اطلاعاتي را در اختيار ما بگذاريد.

حضرت موسي از پيامبران بزرگ بودند، و قرآن، ماجراي سفر حضرت موسي و خضر را بيان داشته است. در اين داستان حضرت موسي كم طاقتتر از حضرت خضر هستند. اگر چنين است، چرا حضرت خضر پيامبر اوالوالعزم نبود؟ آيا در درك و بينش، پيامبران تفاوت دارند؟

آيا همه پيامبران معصوم بودند؛ زيرا به عنوان مثال حضرت آدم عصيان كرد و از بهشت رانده شد (به علّت خوردن ميوه درخت) و يا ميخوانيم: وذالنون اذ ذهبه مغاضباً فظن ان لن... سبحانك اني كنت من الظّالمين و يا داستاني كه مولوي نقل ميكند كه حضرت موسي با يك چوپان روبرو شد كه با خدا با همان زبان ساده صحبت ميكرد كه حضرت موسي با او برخورد كرد ولي وحي رسيد كه بنده ما را از ما جدا كردي. پس حضرت به نزد چوپان آمد و گفت: هيچ آدابي و ترتيبي مجو، هر چه ميخواهد دل تنگت بگو. پس اينها به هر حال اشتباهاتي داشتند آيا اينها جزء ترك اولي است و آيا معصوم حق ترك اولي كردن را دارد يا خير؟

  1. 737 از 4632