مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتاب حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهيم (ع) چه نام دارند؟

حضرت آدم و حوّا، هنگامي كه از بهشت به زمين رانده شدند، در كجا فرود آمدند؟

چرا حضرت مريم (ع) و حضرت ابراهيم(ع) قبر ندارند؟

علوم و امور قراردادي و اعتباري يعني چه؟ آيا اديان و مذاهب جزء امور قراردادي و اعتباري اند؟

آيا قبل از حضرت آدم نسل ديگري از انسانها بودهاند؟

حضرت موسي با اين كه پيامبر الهي است، چرا از خدا درخواست مي كند او را ببيند؟

لطفاً دربارة چهار زن برگزيدة عالم و نام آنان توضيح دهيد.

ميگويند در زمان فعلي و قديم گروهي عرفاني وجود داشت و دارد كه تمام سر و صورت و حتي مژه چشمان خود را ميتراشند و نسبت خود را به شخصي ميرسانند، آن شخص كيست و چرا اين فرقه عرفاني نسبت خود را به او ميرسانند؟

صهيونيسم چيست ؟ بنيان گذار آن كيست ؟ از نظر اعتقادي چه تفاوتي با يهوديان دارد؟

تكليف يهوديان و مسيحيان با توجه به آيهء در دادگاه عدل الهي در روز قيامت چگونه خواهد بود؟ و همينطور تكليف آنان در زمان خودشان چگونه بوده است ؟

پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

اولين و آخرين پيامبري كه به بهشت مي رود كيست ؟

  1. 761 از 4632