مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آزمون و نتايج زندگي اقوام مختلف بعد از خلقت آدم براي چيست؟

فلسفه آفرينش انسان چيست؟

از آن جا كه خداوند علت و انسان معلول است و عمل انسان عمل خداوند است، چرا انسانها در قيامت كيفر مي بينند و يا پاداش مي گيرند؟

شكر گفتن به جز كلمات الحمدللّه و شكراًللّه چيست ؟

تمام كيفرها به روز قيامت واگذار نشده است. برخي اقوام در دنيا به كيفر گرفتار شدهاند. آيا در قيامت نيز عذاب دارند؟

آيا عذاب الهي در قيامت، شامل شيطان و يارانش ميشود؟ آيا عذاب آنها دائمي است يا پس از تحمل جزاي خود وارد بهشت ميشوند؟

شاهدان اعمال انسانها در روز قيامت چه كساني هستند؟ نحوه شهادت چگونه است؟

آيا ميتوان فهميد بلا و گرفتاريها برا اثر گناهان است يا به جهت آزمايش و امتحان الهي؟

بين علم الهي و قضا و قدر از يك سو و اختيار انسان در سرنوشت خويش از سوي ديگر چه ارتباطي وجود دارد؟

عالم برزخ روحاني است يا جسماني؟

برخي لفظ من به كار نميبرند و ميگويند او. آيا اين فناي توحيدي است؟

آيا مطالبي كه بعضي از مردم در خواب ميبينند مثلاً ميگويند خواب ديدم كه حضرت رسول(ص) نزد من آمد و درباره نزديك شدن قيامت چيزهايي به من فرمود، آن گاه خواب خود را براي ديگران نوشته و تكثير كرده و به مردم ميدهند، واقعيت دارد؟

  1. 1148 از 4632