مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد شناخت خدا، صفات و اين كه خداوند جسم نيست، توضيح دهيد.

كلمات اصلي در عالَم چند تا مي باشد؟ آنها را نام ببريد.

چه فرقي بين انوار مدبّره شيخ اشراق و عالم مثال است؟ آيا انوار مدبره همان نفوس شخصيّه است؟ در آن صورت جمادات كه نفوس ندارند، چگونه به وسيلة انوار مدبره توجيه مي پذيرد؟

چه فرقي بين عالم برزخ و عالم مثال هست؟ آيا عالم مثالي كه فوق عالم طبيعت و پايين تر از عالم عقول است، همان برزخ بعد از مرگ است؟

آيا عالم ذر واقعيت دارد؟ اثبات عالم ذر چگونه است؟ آيا با ديدگاه افلاطون كه مي گويد علم تذكّر است نه يادگيري، تطابق دارد؟

مقدار جزيه براي اهل كتاب الآن چقدر است؟ آيا جزيه گرفته مي شود؟

در خصوص عالَم ذر توضيح دهيد.

ابعاد هدف از خلقت را به جز از زاوية ليعبدون توضيح دهيد.

آيا بازگو كردن موفقيات خود مثلاً در امر تحصيل نزد ديگران بدون اين كه جنبة غرور داشته باشد، ممكن است موجب سلب توفيقات شود؟

زندگي جاويد در آخرت چگونه توجيه مي شود؟

آيا خداي تبارك و تعالي مي تواند موجودي مانند خودش را بيآفريند؟ در صورتي كه اگر بگوييم مي تواند پس تعدد خدايان ممكن است و اگر بگوييم نمي تواند پس قدرت بي حدّ و حساب خداوند را محدود كرده ايم؟

آيا ميتوان خدا را ديد؟ در جهان آخرت چطور؟

  1. 1180 از 4632