مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عقيده به فال نيك و بد آيا در سرنوشت انسان تأثيري ايجاد مي كند؟

پسري بيست سالهام كه با مشكلات عديدهاي رو به رو هستم، مانند دوري از اجتماع، كم رويي، عدم توفيق در دوست يابي، عدم اعتماد به نفس، انزوا، استمنا و افت تحصيلي، دو سال است كه در كنكور شركت ميكنم، ولي قبول نشدهام. از نظر خانوادگي مشكل ندارم، پدر و مادر متدين دارد و از خانواده شهدا هستم، براي رفع مشكلات مرا راهنمايي كنيد.

با توجه به اين كه روح از عالم ماوراء طبيعت است و بدن از ماده و خاك است، ارتباط و سنخيت اين دو چگونه است؟

براي اين كه امام دوازدهم را مردم نكشند، خداوند وي را از ديدهها پنهان كرد. آيا خدا تحت تأثير كار مردم قرار نگرفته است؟

آيا بهشت و جهنمي كه وعده داده شده، هم اكنون خلق شده است؟ آيا قيامت يا صحراي محشر و حسابرسي كره زمين خواهد بود؟

در مورد انواع فرشتگان و شياطين و جن توضيح دهيد.

اولين موجودي كه خداوند خلق كرد، چه بود؟

در مورد تناسخ روح و اعتقاد به آن توضيح دهيد.

آيا بهشت و جهنم را كسي ديده است؟ اين دو در كجا قرار دارند؟

در خصوص مكتبهاي معتزله و اشاعره توضيح دهيد.

آيا ميتوانيم درباره پيامبران يا درباره روز قيامت يا درباره نماز از آن مركز سؤال هايي داشته باشيم؟

لطفاً در مورد فلسفه وجودي جنسيت (نر و ماده) و جوانب آن در خلقت موجودات توضيح دهيد.

  1. 1173 از 4632