مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كار اهل جهنّم چيست؟

چرا در برخي كلمات مانند اَنْفِقُوا به معناي انفاق كنيد، اگر بجاي كسره، فتح بياوريم، معناي آن تفاوت ميكند و ميشود: انفاق كردند؟

روح انسان، در كدام مرتبه از علم و يقين و ايمان به خدا ميتواند، بدون هيچ درد و رنجي، جسم را ترك گويد؟

چرا خودشناسي نوعي خداشناسي است؟

لطفاً چهار نوع بعثت را نام ببريد كه دو نوع آن، منفي يا دو نوع آن مثبت باشد و فرق نميكند كه در دنيا باشد يا در آخرت; به طور كلي در مورد بعثت توضيح دهيد.

چرا خداوند وقتي دو نفر يك گناه رايكسان انجام ميدهند يكي را خيلي عذاب ميكند و تا مرحله مرگ ميبرد ولي ديگري نه؟ مگر بين بندگان و ميزان محاسبه خطاها تفاوتي وجود دارد؟

آيا كلمه شيءٍ قدير بعد از كسره قرار گرفت ترقيق ميشود؟

پيرامون آيه 102 سورة بقره چند پرسش مطرح است:

1. فرشتگاني كه به شكل انسان نازل شدند چگونه بودند، آيا مردم از فرشته بودن آنان آگاه بودند يا نه؟

2. تعليم آنان بر چه اساسي بود؟

3. سحر از چه زماني آغاز شد؟

4. با توجه به آيه فوق كه همه چيز را به اذن خداوند ميداند، پس چرا سحر ساحران كه اثرات بدي دارد، تأثيرگذار است؟

5. آيا كتابهايي در اين زمينه تحرير شده است و آيا استفاده از اين كتابها به دست عوام كارساز است؟

6. آيا علم سحر در بين طلاب تدريس ميشود؟

هنگام بيهوشيهاي كامل و بي حسيهاي موضعي، وضعيت روح چگونه است؟ آيا پس از اتمام بي هوشي روح به بدن باز ميگردد؟

در بهشت چگونه شب و روز وجود ندارد؟

آيا آياتي كه ميفرمايند: خداوند اراده ميكند و شما اراده نميكنيد شامل همه كارهاي خوب و بد است؟ آيا ميشود گفت سرنوشت انسانها در دست خداست و بندگان هيچ اختياري ندارند؟

نظر قرآن دربارة راههاي خداشناسي چيست و آيا تنها راه رسيدن به خداوند گذراندن مراحل حوزوي و فقهي است يا خير؟ ميتوان از راه علوم ديگر نيز خود را در اختيار خداوند قرار داد؟ چرا؟

  1. 1255 از 4632