مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خودشناسي و خودسازي قبل از خداشناسي است؟
مي گويند تمام نيازهاي طبيعي انسان در جهان خارج پاسخ مناسبي دراند و بدين ترتيب از فطري بودن خداشناسي وجود خداوند را نتيجه مي گيرند . آيا اين نتيجه گيري درست است؟
چرا ما انسانها در هنگام ناراحتي آني مثلاً زلزله تنها كه بر زبان مي آوريم نام خداست؟
آيا اگر هر كس به اندازه وسعت و عقل و قلب خودش خدا را مي شناسد دليل بر آن نيست كه هر انساني خداي محدودي را شناخته و پرستش مي كند نه خداي واقعي را؟
آيا بشر از آغاز پيدايش ، خداشناس بوده است؟
آيا ايمان به خدا فطري است يا معلول عوامل ديگر؟
آيا رجعت صحيح است ؟ آيا بازگشت ائمه «عليهم السلام » بعد از شهيد شدن امام مهدي ( عج ) ميباشد ؟
ما هي عقيدتنا في الرجعة؟
هل الرجعة من ضروريات المذهب؟
هل يصح عدّ الرجعة من أصول المذهب؟
بـرخـي بـراي نفي و انكار رجعت چنين اقامه دليل كرده اند : خداوند از آنجا كه مهربانترين است و كمال بندگان خود را مي خواهد وقتي كسي را از دنيا مي برد كه اوبه همه كمالات خود دست پيدا كرده باشد و همه قوا و استعدادش شكوفا شده به فعليت رسيده باشد . بنابراين رجوع چنين كسي به دنيا پس از مرگ برابر است با رجوع كمال و فعليت به قوه و استعداد و چنين امري محال است . مگر آنكه مخبري صادق مثل خداوند از آن خبر دهد اما خداوند و اولياي او چنين خبري نداده اند . پس رجعت عقلا محال است .
آيا رجعت و بازگشت به زندگي در اين دنيا امكان دارد در اين صورت آيا واقع هم شده است ؟
  1. 1376 از 4632