مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آيه 66 سورة يوسف دلالت بر بنيامين دارد؟ آيا درست است كه اينان از يك پدر و مادر بوده اند؟ نام مادرشان چه بوده؟

با توجه به آيه 26 سورة يوسف، شاهد صدق دعواي يوسف(ع) كه بوده است؟ گفته مي شود نوزادي در بستر به اذن الهي گواهي داده است. آيا اين مطلب صحيح است؟

طبق آية10 سوره يوسف كدام برادر يوسف از كشتن او جلوگيري كرد؟ نام برادران يوسف چه بود؟ آيا برادر بزرگتر كه مصداق آيه است، روبيل است؟

آيا دقيقاً 124 هزار پيامبر داريم؟ مزار چند پيامبر در ايران واقع است؟

چرا كافران نجس هستند؟ آيا مسيحي ها و يهودي ها كافر محسوب مي شوند؟ نجاست آنان از چه نظر است؟ آيا ظاهري است يا باطني؟

نام مادر گرامي حضرت موسي(ع) چيست؟

آيا از ميان 124 هزار پيامبر تنها پيامبران اولوالعزم امام بودند؟

چرا پيامبران و اديان در مناطق خاورميانه و خاور دور ظهور نمودهاند؟

آيا مقام عصمت انبيا با خطاي حضرت آدمعليهالسلام، دروغ حضرت ابراهيم و يوسف و خطاي حضرت موسي سازگار است؟ اعمال آنها چگونه توجيه و تفسير ميشود؟

اگر اعتقادات مردم مسيحي و يهودي به خدا و جهان آخرت صحيح ميباشد، پس اين همه آدمكشي و ادعاي تصرف جهان چه معنا و مفهومي دارد؟

كتاب مقدس چه كتابي است؟ آيا اين كتاب تحريف شده است؟ از نظر سند چه طور و چه كسي آن را تدوين نموده است؟ آيا پيش گويي هاي آن نيست كه آخر الزمان مخصوصاً در مورد حكومت بعث عراق معتبر است؟

افراد غير شيعه اعم از سني، يهودي، مسيحي و... در روز قيامت چه حكمي دارند؟

  1. 742 از 4632