مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جهان به دور چه مي گردد و محور و مدار جهان و اساس آفرينش چيست؟

خداوند كه عالم به همه خفيات است يقيناً مي دانسته است كه ابليس به آفرينش آدم اعتراض مي كند وسبب گمراهي آدميان مي شود بنابراين آيا نمي شود گفت كه خلقيات او بيهوده وشر بوده است ؟

با توجه به اينكه همه موجودات از قبيل حيوانات داراي علم تكويني هستند آيا آنها معاد دارند وبازخواست مي شوند ؟

آيا در قيامت همه انسانها علم به همه چيز دارند يا خير ؟

آيا علم ومعلومات عالمان در محشر ودر جنت براي آنان فايده دارد يا فايده اي كه از آن مي برند همان استفاده از نعمتهاست؟

عذابهاي اخروي آيا پس از مدتي به صورت عادي براي جهنميان در نمي آيد ؟

آيا همه اموات داراي فشار قبر هستند ؟

فلسفه وجود جهنم وبهشت چيست ؟

هميشه اين مسأله مطرح است كه انسان موجودي مختار است و اگر بخاطر اعمالش عقاب شود بخاطر اين است كه آنها را از روي اختيار انجام داده و[حال اينكه انسان خود از روي اختيار به اين جهان نيامده پس موجود شدنش اختياري نيست] كساني كه به خودكشي دست مي زنند استدلالشان اين است كه زندگي خودمان است و با اختيار خود ديگر نمي خواهيم به آن ادامه دهيم اگر اين مسأله اشتباه است پس مسئله اختيار چه مي شود؟

چرا خداوند بعضي انسانها را با استعداد خيلي زيادي آفريده وبعضي ديگر را با استعداد كم ؟ مگر خدا نمي دانسته كه ممكن است آن بنده كم استعداد ناراحت مي شود و دوست دارد مانند آن فرد با استعداد باشد ؟

چرا خداوند با علم به اينكه بسياري از انسانها به كمال خود كه هدف خلقت است نمي رسند ، آنها را آفريد در حاليكه فقط عده كمي به كمال مي رسند وبقيه ، استعدادهاي بالقوه شان هدر مي شود ؟

آيا اين مطلب كه زن از باقيمانده گل آدم خلق شده صحيح است واگر صحيح است آيا اين نشانه برتري مرد بر زن است ؟

  1. 1272 از 4632