مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قرآن در مورد نقش جنگهاي صليبي در تضعيف پيشرفتهاي علمي مسلمانان چه ميفرمايد؟

چرا شناخت ما از قرآن و اسلام، ضعيف و كم رنگ است؟

چرا با وجود اين كه مسلمانان به قرآن معتقدند، گروهي قضاوت قرآن را در روابط اجتماعي قبول ندارند؟

قرآن مجيد، رمز ماندگاري و جاوداني دين مقدس اسلام را چه ميداند؟

عوامل روي آوردن برخي از غربيها به دين اسلام چيست؟

آيا اين حقيقت دارد كه دين، هستي را معنادار ميكند؟

چه كساني در اسلام، امنيت دارند؟

اگر در محلي مردم يا جمعي از دوستانمان از مسائل ديني بد ميگويند، آيا بايد آنها را نصيحت كرد يا بايد آن جا را ترك كنيم؟

علت انجام برخي از رفتارهاي خلاف از قبيل هتك حرمت و بياحترامي به ديگران، با وجود تظاهر به اسلام مانند شركت در مراسم مذهبي و نذر و امثال آن و بيتوجهي به باطن دين از سوي بعضي از به اصطلاح مؤمنين چيست؟

كتاب مناسبي دربارة چگونگي آموزش وظايف مذهبي فرد تازه مسلمان شده معرفي فرماييد؟

در شهر سَقز در سالهاي جنگ (سال 1362) حقوق يك معلم هزار تومان و حقوق يك مربي قرآن از طرف سازمان تبليغات اسلامي هزار و پانصد تومان بود. هم اكنون حقوق يك معلم صد و پنجاه هزار تومان و حقوق يك مربي قرآن هم در يك ماه از تابستان ده هزار تومان است; با دليل بفرمائيد آيا اين امر نابود كردن يا بيارزش كردن كلاس قرآن در نزد ملحدان نيست؟

معارف ديني، نظير مسئله وحي و چگونگي نزول قرآن را به چه شيوهاي بيان كنيم كه قابل فهم و در حد توان درك دانشآموزان باشد؟

  1. 868 از 4632