مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خواستگاري دارم كه با خودش مشكلي ندارم اما خانواده اش مشكل تراشي مي كنند چه كنم؟
با اينكه اطلاعات ديني خوبي دارم اما قدرت بيان و ارائه مطالب را ندارم چه بايد كرد؟
چرا براي اقدام به ازدواج از سوي دختران راه حلي ارائه نشده است؟اين مشكل مرا از زندگي نااميد كرده است.
آيا خودارضايي متأهل در مواقع دوري از همسر براي جلوگيري از به گناه افتادن صحيح است؟
براي كسب سعه ء صدر و افزايش تحمل و صبر، چه توصيه اي داريد؟
براي ايجاد روحيه ي اميد و جلوگيري از بدبيني به خود و روزگار، چه بايدكرد؟
هدف از درس خواندن بايد چه چيزي باشد؟
عوامل گرايش به هم جنس و عدم گرايش به جنس مخالف چيست؟
بعد از استخاره، با يكي از اقوام كه چهار سال از من بزرگ تر است ازدواج كرده ام ولي كارها رديف نمي شود. آيا مي توانم از اين ازدواج منصرف شوم؟
در تصميم گيري در زمينه تحصيل دچار شك و ترديد مي شوم و علاقه به رشته هايي دارم كه به محض ورود علاقه ام از بين مي رود؟
شخصي به خواستگاري من آمده و من به جهت سستي مذهبش با او ازدواج نكردم اكنون در امريكا به سر مي برد آيا مي توانم براي هدايت او نامه بنويسم
همسرم كه چند سال است او را نامزدكرده ام در دانشگاه يكي از شهرستان هاي دورقبول شده و اصراردارد كه به تحصيل ادامه دهد آيا از نظر شرع و قانون چنين حقي دارد
  1. 569 از 4632