مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسأله حدوث و قدم قرآن از چه زماني و توسط چه كساني شروع شد؟
از ديدگاه معتزله اصول و پايه هاي لازم براي اثبات عدل الهي چيست؟
ثمرة پذيرش اصل عدل الهي توسط معتزله در بحث افعال بندگان چيست؟
نقد نظرية تفويض چيست؟
ديدگاه هاي مختلف در باره مسأله گستردگي اراده خدا نسبت به معاصي بندگان با توجه به عدل الهي و نقد آن چيست؟
ديدگاه هاي مختلف دربارة مسأله تقدم قدرت بر فعل و يا تقارن آن با فعل و نقد آن چيست؟
تاريخچة مسأله قضا و قدر چيست؟
قضا و قدر در كتاب و سنت چه جايگاهي دارد؟
ديدگاه معتزله دربارة قضا و قدر و نقد آن چيست؟
از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد آيا عفو از گنه كاران در صورت عدم توبه جايز است؟ نقد آن چيست؟
از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد آيا گنه كاران در آتش مخلدند؟ نقد آن چيست؟
از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد، منظور از اختصاص شفاعت به تائبان چيست؟ نقد اين نظريه چيست؟
  1. 1595 از 4632