مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جدايي رهبري نظام ازمرجعيّت تقليد ـ آن گونه كه درقانون اساسي جديد پيش بيني شده است ـ مشكلي براي مردم پيش نميآورد؟
مقصود از ( حكومت ديني) چيست؟
آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده يا اينكه موارد مذكور صرفاً نمونه هايي از اختيارات رهبر است؟
اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه برشمرده شده, مستلزم تخصصهاي متعدد است. ولي به صورت طبيعي, بودن اين تخصصها در يك نفرمشكل است, پس چگونه ولي فقيه برتمام اموركشورحاكم باشد؟
اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟
چرا رهبرجمهوري اسلامي ايران را,(ولي امرمسلمين) ميناميم؟
جامعه مدني چيست؟ ويژ گيهاي آن را نام ببريد؟
مقصود از توسعه سياسي چيست؟ وديدگاه اسلام در اين رابطه كدام است؟
آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟
كثرت گرايي ديني در بُعد نظري يعني چه؟ و آيا قابل پذيرش است؟
يك طلبه و دانشجو چگونه بايد آرمان هاي انقلاب اسلامي را با همديگر مستحكم كنند؟
قشر جوان و دانشجوي ما در پي مد لباس است و از غرب پيروي مي كند براي تاثيرگذاري بر آنها چه بايد كرد؟
  1. 2499 از 4632