مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تعريف روح چيست؟ آيا در حيوانات و نباتات هم وجود دارد؟ با روح انسان چه تفاوتي دارد؟

عقل چيست؟ آيا در جسم و روح ميباشد و آيا جزء اين دو ميباشد؟ آيا عقل منفك از روح است؟

چرا موجودات متفاوت آفريده شدهاند، يكي سياه و ديگري سفيد، يكي زشت و ديگري زيبا؟

آيا فشار قبر از نظر فيزيكي وجود دارد يا تنها يك حالت روحاني است؟

چرا آفرينش برخي مخلوقات تدريجي و رو به تكامل است، مانند اردك كه ابتدا پردهاي بين انگشتان او نبوده، ولي به تدريج پرده ايجاد شده است؟

اگر شخص مؤمني قبل از مرگ گناهي انجام دهد كه به واسطه آن خدا او را به جهنم ببرد، تكليف عبادات و خوبي هايي كه انجام داده است چه ميشود؟

آيا تفاوت عرفان و فلسفه همانند تفاوت عقل معاش و عقل معاد مي باشد؟

آيا خداوند فقط اين جهان را آفريده است؟ آيا كره خاكي ديگري وجود ندارد كه انسان هايي مانند ما زندگي كنند؟

چه چيز مهمي در جهان وجود دارد؟

چه نقشهاي براي جهان وجود دارد؟

آيا آفرينش حضرت آدم با آفرينش انسانهاي بعد از آن حضرت متفاوت است؟

آيا جهنم ابدي وجود دارد؟

  1. 1169 از 4632