مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سرچشمة عصمت پيامبران چيست؟

حالات روحي كه سرچشمة معصوم بودن پيامبران است، از كجا و چگونه در وجود آنان پيدا مي​شد؟

با توجه به معصوم بودن پيامبران و امامان(ع) چرا در بعضي از دعاهايي كه از آنان رسيده ديده مي​شود كه اقرار به گناه خود كرده، و از خدا طلب مغفرت مي كنند‎؟ آيا اين استغفار با معصوم بودن منافات ندارد؟

عقيدة علماي اسلام دربارة احكامي كه از پيامبر و جانشينان معصوم او به ما رسيده است چيست؟ آيا آنان هم مانند فقهاي اسلام در بيان بعضي از احكام اجتهاد مي كردند؟

جهت پيشگيري از گناهاني كه بوسيله زبان سر ميزنند چه بايد كرد؟
چگونه حضرت مريم، بدون ازدواج و تماس با كسي فرزندش مسيح را آبستن گرديد؟! در صورتي كه، طبق يك اصل علمي مسلم، بدون عمل لقاح، سلول جنسي ماده، به تنهايي قادر به اعمال حياتي نيست؟

مي گويند يكي از معجزات پيامبر اسلام شكافته شدن ماه بوده است، آيا اين موضوع صحت دارد؟

بهترين دليل براي اثبات معجزة شق القمر پيامبر اسلام چيست؟

در حالات حضرت علي مي خوانيم كه در حال اقامه نماز پيكان از پايش در آوردند و متوجه نشد،پس چگونه در حال نماز توجه به سايل داشت؟

در بعضي كتابها آمده كه حضرت علي در يك شب از مدينه با طيّ الارض به مدائن رفت و سلمان را غسل داد و دفن كرد و تا صبح به مدينه بازگشت با توجه به فاصله زياد بين مدينه و مدائن، آيا اين گفته صحت دارد؟

بعضي از مورخان و محدثان، همسران متعددّي به امام مجتبي نسبت داده و نوشته‎اند كه پس ازمدتي آنها را طلاق مي‎داد و به جاي آنان زنان ديگري اختيار مي‎نمود، آيا اين موضوع صحت دارد؟

آيا شرط ظهور حضرت مهدي‎(عج) منحصر به گسترش فساد در روي زمين است؟

  1. 1526 از 4632