مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت اينكه خداوند متعال چنين قدرتي به دجال داده است چيست؟

آيا انسان موجودي مختار است يا كارهاي خود را از روي جبر انجام مي دهد؟ فكر مي كنم انسان موجودي باشدكه سرنوشت او از قبل نوشته شده و در واقع هر چه خدا بخواهد همان مي شود . انسان در سرنوشتش تعيين شده كه چه ساعت چه كاري را انجام دهد يعني الان كه اين سؤال را مطرح كرده ا م از روي اختيار نبوده و در سرنوشتم آمده كه در اين ساعت سؤال جبر يا اختيار را مطرح كرده ا ماز روي اختيار نبوده و در سرنوشتم آمده كه در اين سوال جبر يا اختيار را مطرحكنم . لطفاً اين سوال را بسيار برايم باز كنيد ، زيرا فكر نمي كنم هيچ جوابي مرا قانع كند .

معني اصلي توكل به خدا چيست؟

علائم اينكه انسان به اصول دين ايمان آورده است چيست؟

چرا يك بچه را از همان سن كوچكي از قيامت ميترسانند كه از همان كودكي از قيامت منظره بدي براي او ميسازند؟ كه يكي از مشكلات ما ميباشد كه از همان نوجواني فرد را ميترسانند و علت را هم نميگويند؟

اينجانب م . غ از شما سوالاتي داشتم كه شرح آن را در زير خواهيد خواند مگر اين نيست كه علم خدا جبرآور نيست ؟ درست است علم خدا جبر آور نيست و نه در جبر زماني و نه در جبر مكاني قرار دارد و خدا از ازل بر اعمال خويش مطلع بوده است و خدا از ازل ميدانسته كه انسان را در چه زماني ميآفريند پس من و هر انسان عاقل چنين نتيجه ميگيرد كه خدا از ازل خود را در جبر زماني قرار داده و من سر اين موضوع دچار دگرگوني فكري شدهام و ميخواهم مرا از اين دگرگوني دربياوريد .

در توصيف بهشت چه مي توان گفت؟

چراخداوندآدم وحوا را از بهشت به زمين فرستاد ما هم بخاطرآنهادرون زمين باقي مانديم؟

چرا خداوند گفته هر كس بيشتر درباره من فكر كند گمراه و منكر وجودم خواهد شد؟ توضيح دهيد.

آيا انسان همانطور كه در دنيا سير تكاملي را طي مي كنند در آخرت نيز همين سير رادارد يا خير ؟

آيا اختيارانسان در كل مراحل آفرينش زندگي دنيا و آخرت است ؟ حال اگر اين اختيار مخصوص دنياست آيا در موقعي كه آمدن به اختيار ما نبود و رفتن هم به اختيار مانيست آيا اختيار زندگي در دنيا يك اختيار اجباري نيست؟

چرا خداوند ما انسانها را آفريده است؟

  1. 1284 از 4632