مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت علي((عليه السلام)) با خلفاي غاصب مدارا نمود؟
چرا علي((عليه السلام)) كه جانشين و خليفه ي رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) بود، هنگامي كه مقامش را غصب كردند، سكوت كرد؟
چرا حضرت امير((عليه السلام)) پس از رحلت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در برابر ظلمهايي كه به حضرت زهرا((عليها السلام)) صورت گرفت اقدامي ننمودند؟
با اينكه اهل سنّت اقرار دارند كه حضرت علي((عليه السلام))عالم ترين بعد از رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) بود پس چرا به امامت ايشان بعد از پيامبر اعتراف ندارند؟
چرا به حضرت علي((عليه السلام)) مي گويند امير مؤمنان ولي به حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله))نمي گويند؟
حضرت علي((عليه السلام)) در مورد پيامبر((صلي الله عليه وآله)) چه عقيده اي داشت؟
عبادت اميرالمومنين علي((عليه السلام)) و كيفيت آن چگونه بوده است؟
با اين كه گفته مي شود كه حضرت علي((عليه السلام)) در حال نماز تير از پايشان كشيدند و متوجّه نشدند چگونه ممكن است در حال نماز به سائل توجه كرده و انگشتر به او انفاق كرده باشد؟
آيا درست است كه امام علي((عليه السلام)) تندخو بوده اند؟
اگر حضرت علي((عليه السلام)) از غيب و علم آن بهره مند بود پس چرا بعضي از كارگزاران حضرت افرادي مناسب نبودند. آيا حضرت علم به اين مسئله نداشت؟
خاص شدن حضرت علي((عليه السلام)) در شب اوّل قبر آيا مخصوص مسلمانان است؟
چرا علي((عليه السلام))، مانند ابوذر و عمار ياسر خيلي صريح انتقاد نمي كرد و اعتراضات او عليه عثمان به شيوه ي ابوذر نبود؟
  1. 1704 از 4632